ŽIVI LABORATORIJI ZA ZERO WASTE

LAS Raznolikost podeželja je v sodelovanju s partnerji iz območja v septembru 2023 pričel z izvajanjem skupne projekta pod naslovom »Živi laboratoriji za ZERO WASTE«. Osrednji namen projekta je skozi mrežo pilotnih iniciativ, praktičnih primerov (živih laboratorijev) prikazati primere trajnostnih rešitev za uresničevanje ciljev, katerim sledi gibanje »Zero waste« in  trajnostni model gospodarjenja z naravnimi viri, ki se prepoznava pod imenom krožno gospodarstvo. Projekt bo hkrati prispeval k spodbujanju inovativnih in modernih praks ohranjana naravnih virov in s tem omogočal izboljšanje in varovanje okolja.

Cilji projekta

 • vzpostaviti pogoje za pridobitev naziva »Zero waste občina« na primeru Občine Laško« kot pilotne občine na območju LAS;
 • opolnomočiti organizatorje prireditev, hotelirje in druge turistične ponudnike o pomenu Zero waste in načinih delovanja za uresničevanje ciljev pristopa Zero waste;
 • nakup uličnih zbiralnikov in posod za gospodinjstva za zbiranje odpadnega jedilnega olja
 • izgradnja biokompostnega stranišča z uporabo naravnih materialov (les, konoplja) in permakulture;
 • vzpostavitev sistema ponovne uporabe odpadne vode, ki nastane pri sušenju sadja za namakanje;
 • izvedba naravoslovnih dni in praktičnih delavnic na temo samooskrbe na učni kmetiji Božnik, o naravni gradnji s konopljo.
 • vzpostavitev oz. oblikovanje modela izvajanja Zero waste prireditev z nakupom povratne embalaže potencialnih organizatorjev prireditev na območju LAS;
 • priprava učnih gradiv Zero waste koncepta in krožnega gospodarstva za šolske populacije;
 • organizacija študijske ture ogledov dobrih praks v Sloveniji v zvezi z organiziranjem Zero waste prireditev, modelov Zero waste turističnih nastanitev ipd.;
 • vodenje in koordinacija projekta, diseminacija, promocija.


Vrednost projekta
Skupna vrednost projekta znaša 139.610,21 EUR, od tega 120.640,23 EUR upravičenih stroškov. Predviden znesek sofinanciranja projekta iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša 102.544,20 EUR.
Prijavitelj: LAS Raznolikost podeželja
Sodelujoči partnerji: Občina Laško, Javno komunalno podjetje Laško, Občina Vojnik, Zadruga KonopKo, z.o.o., so.p., Rudolf Ramšak, Matija Božnik, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, STIK Laško, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Turistično društvo Vojnik, Društvo vinogradnikov in kletarjev Polič Štore in Osnovna šola Vojnik.

Predstavitev projektnih aktivnosti
Projektne aktivnosti se bodo odvijale v dveh  fazah in bodo predvidoma zaključene v decembru 2024.

Občina Laško bo v sklopu projekta pripravila in organizirala aktivnosti za pridobitev naziva »Zero waste občine«; organizirala delavnice o ukrepih in načinih pravilnega ravnanja z naravnimi viri v skladu z načeli  Zero waste; pripravila Zero waste strategijo ter organizirala delavnice za turistične ponudnike na območju občine.

Javno podjetje Komunala Laško d. o. o. in Občina Vojnik bosta v sklopu projekta opravili nakup uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje, ki bodo locirane v Občini Laško in Občini Vojnik ter izvedle nakup posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih. 

Zadruga KonopKo bo z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi zgradila biokompostno stranišče na kmetiji Vrhivšek ter izvedla predavanja in delavnice na temo naravne gradnje z uporabo naravnih virov – lesa in konopljine slame (konopljin beton). Pri tem bo, v obliki prispevka v naravi, Rudolf Ramšak nudil pomoč pri gradnji biokompostnega stranišča (dobava lesa, zemeljska, gradbena, krovska, tesarska in zaključna dela).

Projektni partnerji Zavod Celeia Celje, STIK Laško, Turistično društvo Vojnik in Društvo vinogradnikov in kletarjev Polič Štore bodo v medsebojnem sodelovanju vzpostavili model in pogoje za izvajanje trajnostnih prireditev na območju LAS. S tem namenom bodo nakupili povratno embalažo – ekokozarčke ter izvedli pilotne prireditve ob upoštevanju načel Zero Waste. STIK Laško bo za ta namen vzpostavil tudi ekopralnico, ki bo namenjena za pranje povratne embalaže - ekokozarčkov na območju LAS.
V okviru projekta se bodo izvedle pod okriljem Zavoda Celeia Celje tudi izobraževalne delavnice, ki bodo namenjene za ponudnike turističnih nastanitev, gostincev in tudi druge morebitne organizatorje dogodkov, prireditev na območju LAS. 

Matija Božnik, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji bo z vzpostavitvijo sistema ponovne uporabe odpadne vode, ki nastane pri sušenju sadja, za namakanje ekološkega sadovnjaka, v obliki učilnice na prostem predstavil trajnostni način gospodarjenja z vodo in izvedel vrsto naravoslovnih dni za osnovnošolsko populacijo. Projektne aktivnosti se bodo izvajale v sodelovanju z Osnovno šolo Vojnik, PE Socka, ki bo na primeru učne kmetije po načelih zero waste tudi aktivno sodelovala pri pripravi učnih vsebin delovnih zvezkov. Učenci se bodo lahko seznanili s cilji in načeli gibanja Zero Waste kot tudi pomena krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje. Učne vsebine se bodo dopolnile s pomenom lokalne samooskrbe in pravilnega ravnanja z odpadno hrano.

Vodenje in koordiniranje projekta bo izvajal LAS Raznolikost podeželja. Zainteresiranim deležnikom bo omogočil ogled dobrih praks trajnostnih rešitev ZERO WASTE, pripravil strokovna učna gradiva o načelih ZERO WASTE in krožnega gospodarstva ter prispeval k promociji in diseminaciji projekta.

Povezave:

EIP konoplja

Konec leta 2020 smo s konzorcijem več partnerjev pridobili pozitivno odločbo Agencije za kmetijske trge za sofinanciranje EIP projekta Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu. Projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Cilji projekta:

 • uporabiti svetovno in že obstoječo domačo bazo znanj in rezultatov znanstvenih in svetovalnih ustanov s področja pridelave in rabe konoplje in jih prenesti v prakso na slovenskih kmetijah
 • ugotoviti in uveljaviti vlogo, ki jo ima konoplja pri varovanju kmetijskih virov in prilagajanju na podnebne spremembe na slovenskih kmetijah
 • izkoristiti prednosti, ki jih vključevanje konoplje v kolobar omogoča na kmetiji v luči dodatnega prihodka, podnebnih sprememb in varovanja naravnih virov (organska masa, odpornost na sušo, skladiščenje ogljika, rahljanje tal, odpornost na vremenske pogoje, škodljivce in bolezni, …),
 • izboljšati in optimizirati posamezne agrotehnične ukrepe v pridelavi konoplje za različne namene v različnih pedoklimatskih pogojih 
 • priporočiti dobro kmetijsko prakso pri pridelavi konoplje za različne namene v naših pedoklimatskih razmerah
 • predstaviti možnosti in načine spravila pridelka glede na namen uporabe konoplje
 • predstaviti možnosti najboljše zadelave žetvenih ostankov konoplje v tla – uporaba slame za obogatitev organske mase v tleh
 • predstaviti možnosti predelave in širitve industrijske rabe konoplje kmetom, stroki in širši javnosti.
 • povečati zanimanje pri zainteresirani javnosti (strokovnjaki, pridelovalci, študentje, trgovci, kupci) za prehranske produkte, kozmetiko, tekstil in gradbeni material iz konoplje – v luči trajnosti, varovanja naravnih virov in prilagajanja podnebnim spremembam.

Pričakovani rezultati:

 • povečan delež konoplje v kolobarju
 • manjša obremenitev okolja z mineralnimi gnojili in FFS na konvencionalnih kmetijah
 • izboljšana struktura tal, izboljšana zračnost tal, večja fiksacija ogljika v tla, manjša zapleveljenost
 • povečana masa organske snovi v tleh in večja sposobnost tal za zadrževanje vode (na račun velike mase korenin, novih načinov zaoravanja slame, novih kombinacij z dosevki)
 • identifikacija škodljivih, potencialno škodljivih in koristnih vrst žuželk v posevkih konoplje na posameznih lokacijah v posameznih letih
 • večja odpornost kmetij na podnebne spremembe (predvsem suša)
 • bolje povezana pridelava in predelava in povečanje prihodkov v kmetijski panogi (povečane možnosti za nove izdelke in prodajo surovin)

V fazi izvedbe projekta bomo preko posameznih zavodov KGZ vabili vsa kmetijska gospodarstva na dogodke, povezane s projektom z namenom razširjanja znanja in pridobljenih rezultatov.

Trajanje projekta: 01.12.2020 – 31.03.2024
Povezave: spletna stran Evropske komisije, spletna stran Program podeželje (PRP)

Ugotovitve tekom izvedbe projekta:

Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemljine (fitoremediacija)

Projekt izvajamo v letih 2021-2022 s sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prijavitelj in vodilni partner: Zadruga KonopKo
Partnerji: IHPS Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Andreja Kunst Hadolin in Slavko Rotar
Vključene občine znotraj LAS Spodnja Savinjska dolina: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec.
Vrednost projekta 39.989,86 EUR, znesek sofinanciranja 31.884,50 EUR.

Opis operacije
Zaradi onesnaženosti tal s težkimi kovinami na širšem območju Spodnje Savinjske doline in možnosti uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo je namen Zadruge Konopko in partnerjev, da z operacijo preverimo možnosti uporabe te komercialne rastline za čiščenje onesnaženih zemljin s težkimi kovinami. Pilotni poskus na terenu bo zajemal dve njivi; eno na območju z znano onesnaženo zemljino in drugo izven območja onesnaženja; na obeh testnih površinah bomo spremljali vpliv posevka industrijske konoplje na lastnosti tal, njeno kemijsko sestavo in spremembe, ki jih ta rastlina prinaša za rodovitnost in neoporečnost tal kot enega najbolj pomembnih naravnih virov.

Z operacijo bomo pridobili dovolj izhodiščnih podatkov za oblikovanje modela za revitalizacijo tal in postopke približali tistim, ki imajo težave z onesnaženo zemljino. Vse to bo dobra osnova in podpora tudi drugim relevantnim akterjem za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju sanacij ter drugih politik javnega interesa.

Obenem pa bomo prikazali, da na neoporečnih tleh konoplja zraste v neoporečno rastlino za pridobivanje najrazličnejših produktov iz nje, saj je to rastlina tisočerih možnosti uporabe in s tem velik potencial za vključeno območje, da se s povečanim znanjem o pridelavi in vzgoji ter možnostih pridelave poveča prihodek s prodajo. Poudarek bomo dali na ozaveščanju in izobraževanju različnih skupin prebivalstva o agrotehniki pridelave in skrbi za rodovitnost in trajnostno rabo tal.

Ker bodo vsebnosti težkih kovin izmerjene tako v zemljini kot tudi v posameznih delih rastline, je namen operacije preveriti možnost komercialne rabe ostalih nadzemnih delov rastline (stebla - vlaken in pezdirja) ter semen in listov - predvsem z vidika vsebnosti težkih kovin.

Pomemben razlog za izvedbo operacije je tudi izobraževalne narave - da prebivalstvo in zainteresirano javnost seznanimo, kako lahko sami spremljajo kvaliteto oziroma rodovitnost tal in skrbijo za njo ter prek delavnic, izobraževanj in priročnikov kmetovalcem, vrtičkarjem, šolajoči mladini in ranljivim skupinam predstavimo pozitivne učinke in možnosti pridelave in uporabe industrijske konoplje za izboljšanje naravnega okolja in življenja ter povečanje biodiverzitete na njivah in prihodka.

Cilji in ciljne skupine
Cilj projekta je izpeljati pilotno čiščenje in poskus oživitve tal v Savinjski dolini na izbranih lokacijah s pomočjo industrijske konoplje (fitoremediacija). Za zagotovitev točnosti podatkov bomo spremljali izhodiščna stanja tal ter spremembe v tleh po rastni dobi industrijske konoplje v 2 letih. Prav tako bomo spremljali spremembe vsebnosti težkih kovin v posameznih delih rastline ter tako ocenili možnost njene nadaljnje uporabe v komercialne namene oziroma ocenili, koliko teh kovih je absorbirala v svojo biomaso, torej odvzela iz tal – jih očistila.

Drug cilj pa je pokazati, da na neoporečnih tleh konoplja pomeni izredno dragocen vir možnosti za predelavo v različne izdelke; da je rastlinski material neoporečen, visoko kvaliteten in nudi bazo za mnogo izdelkov oziroma produktov.

Preko delavnic, izobraževanj, objav in priročnikov bomo ozaveščali kmetovalce, vrtičkarje o možnostih uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo in v druge namene – konoplja v prehrani, kozmetiki in gradbeništvu. S strokovnim seminarjem bomo izobrazili udeležence, ki se bodo odločili za pridobitev dodatnega znanja s področja fitoremediacije, za ranljivo skupino mladih ali nezaposlenih bomo izvedli izobraževanje o potencialu in uporabnosti konoplje v vsakdanjem življenju s poudarkom na ekonomskem potencialu in možnostih generiranja delovnih mest.

Verjamemo, da je vsebina operacije zanimiva za vse prebivalce območja Spodnje Savinjske doline, saj je to območje, žal tudi delno poznano kot onesnaženo s težkimi kovinami zaradi preteklih aktivnosti kmetovanja na tem območju. Ker ponuja uporaba industrijske konoplje tudi možnost čiščenja onesnaženih zemljin in s tem varnejšo uporabo pridelanih vrtnin in poljščin (samooskrba), med ciljnimi skupinami prepoznamo:

 1. Kmetovalce na širšem območju Spodnje savinjske doline - za pridelavo zdrave in kakovostne hrane - kot korist operacije
 2. Odločevalce s področja okolja, kmetijstva in razvoja - pridobivanje novih kompetenc in znanj - korist operacije
 3. Šole in društva, katerih dejavnost je povezana z varstvom okolj
 4. Ranljive skupine mladih in nezaposlenih - dvig zavesti o pomenu varovanja okolja in pridelave zdrave hrane, predstavitev potenciala in uporabnosti konoplje, povečanje možnosti prodaje izdelkov in s tem dohodka, samozaposlitve
 5. Strokovnjaki, ki delujejo na področju poljedelstva in okoljevarstva
 6. Širša domača in tuja javnost

Rezultati
Rezultati operacije bodo zelo pomembni za Spodnjo Savinjsko dolino, kakor tudi za širšo Slovenijo, v smislu postavitve modela za revitalizacijo onesnažene zemlje, kot generator novih delovnih mest (tudi ranljivih skupin), povezanih z gojenjem in predelavo konoplje ter povečano samooskrbo. Dokazani učinki fitoremediacije nakazujejo potencial, da se operacija razširi tudi na kmetijske površine, onesnažene s fitofarmacevtskimi sredstvi - kar poleg težkih kovin predstavlja velik problem v Sloveniji. Rezultati operacije so tudi izobraževalne narave - da se prebivalstvo seznani, z možnostmi spremljanja in izboljšanja kvalitete lastne zemlje ter prek delavnic, izobraževanj in priročnikov kmetovalcem, vrtičkarjem, šolajoči mladini in ranljivim skupinam predstavimo pozitivne učinke in možnosti uporabe industrijske konoplje za izboljšanje naravnega okolja in življenja:

 1. Očiščena s težkimi kovinami onesnažena površina po posevku konoplje
 2. Vedenje o možnosti čiščenja s težkimi kovinami onesnaženih kmetijskih tal – fitoremediacijo s konopljo
 3. Izobraženo prebivalstvo na področju pridelave neoporečne konoplje (za socvetje in seme)
 4. Povečan prihodek na kmetijah zaradi povečanja znanja o pridelavi in predelavi pridelka konoplje ter prodaji le-teh

V okviru projekta nastala priročnika Gojenje konoplje za namene pridelave cvetov in Analiza tal in gnojenje sta na voljo in ju je moč prenesti na spletni strani https://fitoremediacija.konopko.si/

Povezave: