Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemljine

Projekt Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemljine (fitoremediacija) izvajamo v letih 2021-2022 s sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Zaradi onesnaženosti tal s težkimi kovinami na širšem območju Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec) in možnosti uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo je namen Zadruge Konopko in partnerjev, da z operacijo preverimo možnosti uporabe te komercialne rastline za čiščenje onesnaženih zemljin s težkimi kovinami. Pilotni poskus na terenu bo zajemal dve njivi; eno na območju z znano onesnaženo zemljino in drugo izven območja onesnaženja; na obeh testnih površinah bomo spremljali vpliv posevka industrijske konoplje na lastnosti tal, njeno kemijsko sestavo in spremembe, ki jih ta rastlina prinaša za rodovitnost in neoporečnost tal kot enega najbolj pomembnih naravnih virov.

Z operacijo bomo pridobili dovolj izhodiščnih podatkov za oblikovanje modela za revitalizacijo tal in postopke približali tistim, ki imajo težave z onesnaženo zemljino. Vse to bo dobra osnova in podpora tudi drugim relevantnim akterjem za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju sanacij ter drugih politik javnega interesa.

Obenem pa bomo prikazali, da na neoporečnih tleh konoplja zraste v neoporečno rastlino za pridobivanje najrazličnejših produktov iz nje, saj je to rastlina tisočerih možnosti uporabe in s tem velik potencial za vključeno območje, da se s povečanim znanjem o pridelavi in vzgoji ter možnostih pridelave poveča prihodek s prodajo. Poudarek bomo dali na ozaveščanju in izobraževanju različnih skupin prebivalstva o agrotehniki pridelave in skrbi za rodovitnost in trajnostno rabo tal.

Ker bodo vsebnosti težkih kovin izmerjene tako v zemljini kot tudi v posameznih delih rastline, je namen operacije preveriti možnost komercialne rabe ostalih nadzemnih delov rastline (stebla - vlaken in pezdirja) ter semen in listov - predvsem z vidika vsebnosti težkih kovin.

Pomemben razlog za izvedbo operacije je tudi izobraževalne narave - da prebivalstvo in zainteresirano javnost seznanimo, kako lahko sami spremljajo kvaliteto oziroma rodovitnost tal in skrbijo za njo ter prek delavnic, izobraževanj in priročnikov kmetovalcem, vrtičkarjem, šolajoči mladini in ranljivim skupinam predstavimo pozitivne učinke in možnosti pridelave in uporabe industrijske konoplje za izboljšanje naravnega okolja in življenja ter povečanje biodiverzitete na njivah in prihodka.

Rezultati operacije bodo zelo pomembni za Spodnjo Savinjsko dolino, kakor tudi za širšo Slovenijo, v smislu postavitve modela za revitalizacijo onesnažene zemlje, kot generator novih delovnih mest (tudi ranljivih skupin), povezanih z gojenjem in predelavo konoplje ter povečano samooskrbo. Dokazani učinki fitoremediacije nakazujejo potencial, da se operacija razširi tudi na kmetijske površine, onesnažene s fitofarmacevtskimi sredstvi - kar poleg težkih kovin predstavlja velik problem v Sloveniji.

V okviru projekta izdelana priročnika Gojenje konoplje za namene pridelave cvetov in Ekosistemska analiza zemlje bosta na voljo konec maja 2021 in ju bo moč prenesti (PDF).

Več o projektu pa je na voljo na spletni strani fitoremediacija.konopko.si


Datum objave: 12.05.2021